شرکت های سرمایه ای

شرکت های سرمایه ای از دیدگاه وکیل تجاری

شرکت های سرمایه ای یکی از مهم ترین اشکال شرکت های تجاری به حساب می آید که صرف سرمایه ی افراد از نظر قانونی حائز اهمیت است. تمامی شرکت های تجاری یا بر اساس سرمایه ی افراد شکل می گیرد یا شخصیت حقیقی و اعتبار شرکا مد نظر است. در هر صورت مقدار سرمایه ی افراد در شرکت های تجاری می تواند در میزان مسئولیت آنها تأثیرگذار باشد و سود و ضرر آنها را رقم ... ادامه مطلب