اثبات مالکیت زمین روستایی

اثبات مالکیت زمین روستایی توسط وکیل ملکی

اثبات مالکیت زمین روستایی یکی از دعاوی تخصصی ملکی است و در شرایطی مطرح می گردد که در رابطه با مالکیت زمین مذکور اختلافاتی وجود داشته باشد. این اختلافات یا ناشی از عدم وجود سند رسمی می باشد و یا تعارضاتی در زمینه ی تصرفات افراد به چشم می خورد. به طور کلی قانون برای چنین شرایطی پاره ای ادله و راهکارهای حقوقی را در نظر گرفته که از طریق آن می توان برای اثبات ... ادامه مطلب