جلوگیری از ملاقات فرزند

جلوگیری از ملاقات فرزند از دیدگاه وکیل خانواده

جلوگیری از ملاقات فرزند از نظر قانونی جرم محسوب می شود و قابل شکایت کیفری می باشد. در شرایطی که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند و یا به هر دلیلی جدا از یکدیگر زندگی می کنند، نگهداری و حضانت فرزند به یکی از آنها سپرده می شود. بدیهی است که در چنین شرایطی هرگونه ممانعت و جلوگیری از ملاقات فرزند توسط والد سرپرست غیرقانونی می باشد. ملاقات فرزند در هر شرایطی جزء ... ادامه مطلب