شرکت های اشخاص

شرکت های اشخاص از دیدگاه وکیل شرکت های تجاری

شرکت های اشخاص بر پایه ی اعتبار و شخصیت شرکای شرکت شکل گرفته است و به منظور اهداف و فعالیت های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر اعتبار و هویت شرکا، مهم ترین مسأله ای است که در شرکت های اشخاص حائز اهمیت است و در این میان میزان سرمایه شرکت چندان مهم نیست. به طور کلی در شرکت های تجاری مسئولیت یا بر اساس میزان سرمایه تعریف می شود و یا ... ادامه مطلب