دعوی خلع ید

دعوی خلع ید از دیدگاه وکیل ملکی

دعوی خلع ید در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می شود و به دنبال رابطه ی مالکیت افراد شکل می گیرد. اموال غیرمنقول به اموالی اشاره می کند که جابجایی و نقل و انتقال آنها امکانپذیر نمی باشد. مانند باغ ، زمین و آپارتمان. خلع ید به صور گوناگونی قابل طرح است. از جمله خلع ید غاصبانه، خلع ید مشاعی و خلع ید امانی. نکته ی مهمی که در رابطه با همه ی این موارد ... ادامه مطلب