دستور تخلیه ملک

دستور تخلیه ملک توسط وکیل ملکی + 7 نکته ی مهم

دستور تخلیه ملک در شرایطی تعریف می شود که شخص بدون اجازه مالک و بدون مجوز قانونیف تصرفات غیرقانونی خود را در ملک دیگری آغاز نموده و مالک به دنبال تخلیه ی ملک و بازپس گیری آن می باشد. تصرفات غیرقانونی افراد می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از بارزترین آنها پایان موعد قرارداد اجاره است. هنگامی که مستأجر پس از پایان قرارداد اجاره از بازگرداندن ملک به مالک آن خودداری نماید و ... ادامه مطلب