خلع ید و تصرف عدوانی

خلع ید و تصرف عدوانی از دیدگاه وکیل ملکی

خلع ید و تصرف عدوانی جزء مهم ترین دعاوی ملکی سال های اخیر به شمار می آیند. برخلاف باور عده ای از افراد، این دو دعوی تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و هر یک تعاریف حقوقی جداگانه ای را دارا می باشند. هر دو این موارد به نوعی تعرض علیه اموال و مالکیت افراد شناخته شده و در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می شوند. مطالعات و بررسی های سال های اخیر نشان می ... ادامه مطلب
دعوی خلع ید

دعوی خلع ید از دیدگاه وکیل ملکی

دعوی خلع ید در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می شود و به دنبال رابطه ی مالکیت افراد شکل می گیرد. اموال غیرمنقول به اموالی اشاره می کند که جابجایی و نقل و انتقال آنها امکانپذیر نمی باشد. مانند باغ ، زمین و آپارتمان. خلع ید به صور گوناگونی قابل طرح است. از جمله خلع ید غاصبانه، خلع ید مشاعی و خلع ید امانی. نکته ی مهمی که در رابطه با همه ی این موارد ... ادامه مطلب