خلع ید و تصرف عدوانی

خلع ید و تصرف عدوانی از دیدگاه وکیل ملکی

خلع ید و تصرف عدوانی جزء مهم ترین دعاوی ملکی سال های اخیر به شمار می آیند. برخلاف باور عده ای از افراد، این دو دعوی تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و هر یک تعاریف حقوقی جداگانه ای را دارا می باشند. هر دو این موارد به نوعی تعرض علیه اموال و مالکیت افراد شناخته شده و در رابطه با اموال غیرمنقول مطرح می شوند. مطالعات و بررسی های سال های اخیر نشان می ... ادامه مطلب