انواع سند ملکی

انواع سند ملکی

    در سند ملکی شش دانگ یک ملک به یک شخص تعلق دارد. در سند ملکی مشاع یک ملک چند مالک دارد و بین چند شریک تقسیم شده است. سند ملکی تک برگ نوع جدید و امروزی سند است که از سوی مراجع رسمی تهیه و تأیید شده است. اصالت و خوانا بودن از مزایای این سند است. در سند ملکی تفکیکی یک ملک بین چند نفر تقسیم شده است و قسمت های تقسیم ... ادامه مطلب