نکاتی در رابطه با مصادره اموال

نکاتی در رابطه با مصادره اموال مصادره در لغت به دو معناست، مال کسی را به زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب ارتکاب جرم و دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است. اما مصادره اموال طبق قانون چیست و در چه شرایطی انجام می شود؟ از منظر حقوقی همان ضبط اموال ... ادامه مطلب