نکاتی در رابطه با مصادره اموال

2022-09-20T15:20:20+04:30

نکاتی در رابطه با مصادره اموال مصادره در لغت به دو معناست، مال کسی را به زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب ارتکاب جرم و دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن