با ما در موضوع پرونده خود مشورت کنید و در کمترین زمان و حداقل هزینه به نتیجه مطلوب برسید!

تماس با ما

درباره ما

هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد. هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد.

هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد.

هدف این دفتر وکالت رفع مشکلات حقوقی و قضایی اشخاص با همکاری وکلای متخصص و متبحر تحت مدیریت دکتر زهره وند در زمینه های مختلف می باشد با استفاده از دانش تخصصی حقوقی بوده که سال ها مشغول فعالیت می باشد.

قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری

قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری قبول کلیه پرونده های ملکی و حقوقی و کیفری

مشاوره در زمینه پرونده های حقوقی و تنظیم قراردادهای ملکی

مشاوره در زمینه پرونده های حقوقی و تنظیم قراردادهای ملکی مشاوره در زمینه پرونده های حقوقی و تنظیم قراردادهای ملکی مشاوره در زمینه پرونده های حقوقی و تنظیم قراردادهای ملکی مشاوره در زمینه پرونده های حقوقی و تنظیم قراردادهای ملکی

تدریس دروس حقوقی

تدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقیتدریس دروس حقوقی

دفتر وکالت دکتر زهره‌وند

دفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌وند

دفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌ونددفتر وکالت دکتر زهره‌وند